Föreningen

 

Uppdaterad 2018-04-16
MAR-nätverket

Riksföreningens stadgar

Stadgarna är antagna vid konstituerande årsmöte i april 1993 för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Reviderade vid årsmötena 1997, 1998 samt omarbetade av styrelsen och förelagda årsmötet 1999. Reviderade vid årsmötet 2000 efter nytt avtal med Vårdförbundet och 2006 och 2009. Revidering i samband med årsmötet 2016

Meddelandeblad Socialstyrelsen MAS-MAR 2016

Verksamhetsplan 2017-2018

Vid årsmötet på Globe hotell Stockholm antogs en verksamhetsplan för 2017-2018


Medlemskap/medlemsavgift

Medlemskap kan erhållas av dem, som arbetar i den kommunala hälso- och
sjukvården och, som har det särskilda medicinska ansvaret
enligt § 24 HSL och 2 kap. § 5 i
Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Efter pensionering kan passivt medlemskap erhållas.
Ansökan om medlemskap sändes till riksföreningens styrelse (se nedan).
Medlemsavgiften är SEK 300.

Stipendium

Riksföreningen har ett stipendium på 10 000 kronor som delas ut årligen på föreningens kompetensutvecklingsdagar. Stipendiet kommer att delas ut till en MAS-MAR som styrelsen utser utifrån det arbete
för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunalas hälso- och sjukvården som denna MAS-MAR gjort.

Beslutet som styrelsen tar om vilken MAS-MAR som får stipendiet går inte att överklaga.

Tips om MAS-MAR som gjort något särskilt i sin yrkesroll tas gärna emot senast 31 mars det året stipendiet ska delas ut.
Skicka förslag till: marten.davidsson@finspang.se
eller till: kerstin.carlsson@savsjo.se

Årsmötesprotokoll 2017 (länk till protokollet)

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017
Ekonomisk årsredovisning 2016
Budget 2017
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016

Protokoll
Styrelsemöten

Protokoll Styrelsemöte 2018-03-22 - 23

Ordförande för mötet: Carin Thunman
Sekreterare: Ingela Mindemark/Annika Nilsson
§1 Mötet öppnas

§2 Föregående minnesanteckningar:
Andel leg personal som är anställda i kommunerna/landstingen:

För arbetsterapeuter gäller att 25 % är anställda i kommunerna (totalt finns ca 2300), sjukgymnaster/fysioterapeuter ca 25 % (av ca 1900).
OBS! Privata utförare ingår inte.

Annika i Kil rapporterar från möte med Socialstyrelsen om läkemedelshanteringsföreskriften: Krav på dokumentation av batchnummer gäller bara vacciner. Krav på signering av dosettbaksida gäller ej. Delning av dosett dokumenteras i patientjournal eller på separat signeringslista.

§3 Remisser
Sjuksköterskors specialistutbildning (dir 2017:86) http://www.sou.gov.se/utredningen-om-specialistsjukskoterskeutbildning-och-vissa-andra-halso-och-sjukvardsutbildningar-u-201708/frageformular/ svar senast 6 april till regeringskansliet.

§4 Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. 2017 blev en det en kalkylerad förlust på grund
av kostnader i samband med föreningens 25-årsjubileum. Extern revisor gör en
årsberättelse som sen skickas till föreningens revisorer för granskning och
underskrift.

§5 Kassör efter Elisabeth?
Carin Thunman åtar sig uppdraget. Behöver lite mer information. Kerstin ordnar med kort. Särskilt protokoll skrivs. Vi behöver ändra blankett för anmälan och info på vår hemsida enligt GDPR. Våra medlemsuppgifter räknas inte som särskilt känsliga personuppgifter.

§6 Medlemsregister/Annika
Det har varit svårt att förstå hur medlemsregistret ska skötas. Medlemmar har fått inbetalningskort fast de har gått ur. Kerstin hjälper Annika att få ordning på det.
Vi använder Vårdförbundets medlemsregister gratis.
Föreningen använder inbetalningskort för medlemsavgiften, inte fakturor. Viktigt att meddela om man slutar som MAS-MAR o ch vill gå ur föreningen. Information om hantering av medlemsregister kommer på kompetensutvecklingsdagarna. Vi kommer också att förtydliga informationen på hemsidan. Annika i Kil skriver och skickar till Mårten.

§7 Rapport arbetsgrupper och dylikt
• Socialstyrelsens införande av krav på ICF och KVÅ gäller endast för egen regi, är det något vi kan/ vill påverka? /Lilian. Detta behöver också tas med till Socialstyrelsens generaldirektör.
• INBJUDAN KRAVSTÄLLARE UNDERSKÖTERSKEKOMPETENS I WORKSHOP MED SOCIALSTYRELSEN
Lillian och Carin berättar om mötet de deltog i, åtta sasar och fyra masar deltog i mötet. De upplevde att den kommunala hälso- och sjukvården saknades enligt Socialstyrelsen.
Vård för undersköterskor skulle inte ingå.
Lillian även varit på annat möte för sin kommun där hälso- och sjukvården lyftes fram.
Istället ta kontakt med Olivia Wigzell nu föreslås av Lillian. Detta får ordförande Kerstin Carlsson göra.
• Socialdepartementet har gått ut med kompetensmiljarder via SKL till landets sjukvård för att stärka kompetensutvecklingen. I arbetet har dock kommunal sjukvård exkluderats, kan vi via en skrivelse uppvakta socialdepartementet på innebörden av detta exkluderande?
SKL har ändrat sin struktur: Hälso- och sjukvårdsfrågor ska bara drivas av landstingen. Varje landsting vara ”värd” för ett sjukdomsområde, t ex Skåne –hjärnans sjukdomar.
Skrivelse från Täby kommun ska gå till statsrådet Annika Strandell.
Beslut: Uppvakta Socialdepartementet angående kommunernas frånvaro i satsningar på hälso- och sjukvård. Fokus på kompetens. Lilian skapar ett underlag. Annika i Kil kompletterar med info om utskrivningsklara.
Möte med Socialstyrelsens generaldirektör: Kerstin kontaktar.

§8 Besök från regeringskansliet
Harriet Wallberg och Petra Zetterberg Ferngren, Regeringskansliet har i uppdrag att genomföra en kartläggning av undersköterskans roll och uppgifter i både landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och kommunalt finansierad vård och omsorg. Styrelsen diskuterade med utredarna om:
-Kompetens har betydelse för delegering av arbetsuppgifter - hur följer MAS upp delegering i kommunen?
- Kan ni identifiera några övergripande uppgifter som – utifrån patientsäkerhetshänsyn - borde förbehållas usk?
- Hur skulle en reglering av usk påverka ert arbete?
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017103/

§9 Brev och frågor till styrelsen
Det fanns inga.

§ 10 Hemsidan länkar till utbildningar
Vi avvaktar.

§ 11 Information från valberedningen
Linnéa rapporterar från valberedningens arbete

§12 Årsmötet
Kerstin frågat Bitte Fritzon om att vara ordförande och inte fått svar, annars tillfrågas Anna Nergård av Kerstin.
Kerstin gör förslag på dagordning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte. Årsberättelse ordnar Elisabeth och skickar Kerstin.
Inga motioner har inkommit.


§ 13 Nästa års kompetensutvecklingsdagar
Vi enas om 8-9/5, 15-16/5, och 22-23/5, Lillian kollar och vi tar ett skypemöte 16/4 kl.8.00 till 8.30. Annika Älvsbyn skickar inbjudan.

§ 14 Stipendium 2018
Vi tittar på detta och beslutar. Detta meddelas på kompetensutvecklingsdagarna. Annika Älvsbyn fixar underlaget.

§ 15 Övriga Punkter
GDPR vi går igenom formulär och dokumenterar
Patientsäkerhetskonferensen, rapport från MAR-nätverket.

Höstens styrelsemöten blir
30/8 kl. 10 till 31/8 kl. 14.
11/10 kl.9-16
11/12 kl.10 till 12/12 kl. 14

Nästa styrelsemöte 17/5 leds av Mårten annars Barbro

_________________________ _________________________
Carin Thunman Ingela Mindemark
Ordförande för mötet Sekreterare

__________________________
Kerstin Carlsson
Ordförande

Revisionsberättelse för 2014

Tidigare verksamhetsberättelser och planer och protokoll

Tidigare anteckningar/protokoll

ÅRSMÖTET 2016 Protokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson