Föreningen

 

Uppdaterad 2017-10-20
MAR-nätverket

Riksföreningens stadgar

Stadgarna är antagna vid konstituerande årsmöte i april 1993 för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Reviderade vid årsmötena 1997, 1998 samt omarbetade av styrelsen och förelagda årsmötet 1999. Reviderade vid årsmötet 2000 efter nytt avtal med Vårdförbundet och 2006 och 2009. Revidering i samband med årsmötet 2016

Meddelandeblad Socialstyrelsen MAS-MAR 2016

Verksamhetsplan 2017-2018

Vid årsmötet på Globe hotell Stockholm antogs en verksamhetsplan för 2017-2018


Medlemskap/medlemsavgift

Medlemskap kan erhållas av dem, som arbetar i den kommunala hälso- och
sjukvården och, som har det särskilda medicinska ansvaret
enligt § 24 HSL och 2 kap. § 5 i
Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Efter pensionering kan passivt medlemskap erhållas.
Ansökan om medlemskap sändes till riksföreningens styrelse (se nedan).
Medlemsavgiften är SEK 300.

Stipendium

Riksföreningen har ett stipendium på 10 000 kronor som delas ut årligen på föreningens kompetensutvecklingsdagar. Stipendiet kommer att delas ut till en MAS-MAR som styrelsen utser utifrån det arbete
för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunalas hälso- och sjukvården som denna MAS-MAR gjort.

Beslutet som styrelsen tar om vilken MAS-MAR som får stipendiet går inte att överklaga.

Tips om MAS-MAR som gjort något särskilt i sin yrkesroll tas gärna emot senast 31 mars det året stipendiet ska delas ut.
Skicka förslag till: marten.davidsson@finspang.se
eller till: kerstin.carlsson@savsjo.se

Årsmötesprotokoll 2017 (länk till protokollet)

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017
Ekonomisk årsredovisning 2016
Budget 2017
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016

Protokoll
Styrelsemöten

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 20171019 -20

1. MÖTETS ÖPPNANDE av ordförande Kerstin Carlsson

2. FÖREGÅENDE MÖTESANTECKNINGAR
Ny i styrelsen: Kerstin skulle skriva ner info till nya styrelsemedlemmar om styrelsens arbete och vad som gäller, ännu ej klart. Styrelseval, revisorer. Styrelseval, fel i årsmötesprotokollet gällande mandattid för våra nya ledamöter. Vi beslutar att följa protokollet. Revisorer: Enligt stadgarna ska årsmötet välja 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisorerna kan anlita auktoriserad revisor. Ingen skrivning finns om att revisorerna ska vara medlemmar i föreningen. Ska stadgarna förtydligas? Tas med till årsmötet.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. FRÅGOR INFÖR EFTERMIDDAGENS BESÖK av Anna Nergård.
Tilläggsdirektiv: Utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter ska ske.

4. REMISSER O.DYL
* Utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården – analysen finns på hemsidan. Socialstyrelsen har bedömt att det inte framkommit sådana tydliga fördelar som motiverar en utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården.
* Remiss till Riksföreningen MAS-MAR Bra måltider i äldreomsorgen
(Livsmedelsverket). Ingela åtar sig att svara.
* Vi har svarat på remiss Kvalitetsplan för äldreomsorgen. Remissvaret finns
på hemsidan.
* Yttrande gällande skyldigheten att lämna uppgifter till register inom
kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Remissvaret läggs på
hemsidan.
* Vart har Socialstyrelsens reviderade meddelandeblad om MAS-MAR tagit
vägen? Kerstin efterlyser det från Bitte Fritzon.

5. DELTAGANDE I SEMINARIER O DYL
* Dagens Medicins seminarium: Kommunal sjukvård, den 21 november, Kerstin deltar. Vad behöver MAS/MAR:arna för att ge en patientsäker vård?
* Sektionsdag 5 december SSF om kommunikation och sociala medier. Annika Nilsson, Älvsbyn deltar.
* Ordföranderåd SSF 20 september: Kerstin deltagit.

6. RAPPORT ARBETSGRUPPER
* Astma/KOL (Socialstyrelsen): Ulla deltar för föreningen. Utvärdering av riktlinjerna. Kerstinkollar med Judith Berndtsson som sitter i programrådet astma/KOL.
* Sjuksköterskans dag, Dagens medicin 27/9: Ulla representerade föreningen.
* Programråd stroke (SKL), inga möten. I lokala strokeråd ska kommunerna vara representerade
* Barbro: Svenska miljöinstitutet, patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Hitta kopplingar, men inte fullt integrera patientsäkerhet och arbetsmiljö till ett begrepp.
* Karin representerar sitt län i SKL:s kontaktombudsgrupp om patientsäkerhet. Föreläsning via webb 22/11. Heldag om kommunal hälso- och sjukvård.
Nya handboken om patientsäkerhet har kommit. Länk kommer på hemsidan.

7. Besök av Anna Nergård och Louise Andersson, Socialdepartementets utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” S2017:01. Vi fick en genomgång av uppdraget och tilläggsdirektivet. Vi fick gehör för våra synpunkter.
Länk till utredningens hemsida, www.sou.gov.se/godochnaravard/
Mail till utredningens sekreterare louise.a.andersson@regeringskanliet.se .
Tips. Bli vän med Anna Nergård på Facebook, hon delar med sig av sina tankar.

8. BREV O FRÅGOR TILL STYRELSEN
*Stipendium 2018, ett förslag till stipendiat har redan inkommit, Mårten lägger in en påminnelse på hemsidan.
*Representant Rena händer, Folkhälsomyndigheten bjuder in 2 representanter till referensgrupp ”Rena händer räddar liv”. Mårten och Annika Älvsbyn anmäler sig. Kerstin skickar dokumentet och svarar.
* Diabetesregister, indikator på samverkan. Kerstin varit i kontakt med Marianne Lidbrink, Socialstyrelsen. Bjuda in M.L. till nästa styrelsemöte. Kerstin kontaktar.
* Sjuksköterskedagarna SSF 2018, november, tema etik. God omvårdnad för alla- sjuksköterskans etiska dilemma. Vi skickar med förslag på fler ämnen. Kerstin svarar.

9. DOSRECEPT, HUR SKA VI HANTERA DESSA
Vi ser en stor risk för patientsäkerheten gällande aktuell läkemedelslista,
dosrecept, ordinationshandling. Hur säkerställa att det finns en aktuell
läkemedelslista hemma hos patienten? Generikabyte? Ingela och Karin
skriver gemensamt till nästa möte. Vart ska vi skicka vår skrivelse?

10. MAS-MAR PSF 2010:1369
Man har tagit bort paragrafen som detaljreglerar MAS ansvar. Finns nu i
Hälso- och sjukvårdförordningen.

11. MÖTET avslutas.

Ordförande Sekreterare
Kerstin Carlsson Ingela Mindemark

Revisionsberättelse för 2014

Tidigare verksamhetsberättelser och planer och protokoll

Tidigare anteckningar/protokoll

ÅRSMÖTET 2016 Protokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson