Föreningen

 

Uppdaterad 2018-07-23
MAR-nätverket

Riksföreningens stadgar

Stadgarna är antagna vid konstituerande årsmöte i april 1993 för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Reviderade vid årsmötena 1997, 1998 samt omarbetade av styrelsen och förelagda årsmötet 1999. Reviderade vid årsmötet 2000 efter nytt avtal med Vårdförbundet och 2006 och 2009. Revidering i samband med årsmötet 2016

Meddelandeblad Socialstyrelsen MAS-MAR 2016

Verksamhetsplan 2018-2019

 


Medlemskap/medlemsavgift

Medlemskap kan erhållas av dem, som arbetar i den kommunala hälso- och
sjukvården och, som har det särskilda medicinska ansvaret
enligt § 24 HSL och 2 kap. § 5 i
Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Efter pensionering kan passivt medlemskap erhållas.
Ansökan om medlemskap sändes till riksföreningens styrelse (se nedan).
Medlemsavgiften är SEK 300.

Stipendium

Riksföreningen har ett stipendium på 10 000 kronor som delas ut årligen på föreningens kompetensutvecklingsdagar. Stipendiet kommer att delas ut till en MAS-MAR som styrelsen utser utifrån det arbete
för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunalas hälso- och sjukvården som denna MAS-MAR gjort.

Beslutet som styrelsen tar om vilken MAS-MAR som får stipendiet går inte att överklaga.

Tips om MAS-MAR som gjort något särskilt i sin yrkesroll tas gärna emot senast 31 mars det året stipendiet ska delas ut.
Skicka förslag till: kerstin.carlsson@savsjo.se


Protokoll årsmötet 2018


Protokoll
Styrelsemöten

Protokoll Styrelsemöte 2018-05-17

Ordförande för mötet: Mårten Davidsson
Sekreterare: Ingela Mindemark
§1 Mötet öppnas

§2 Föregående minnesanteckningar
Vi går igenom föregående mötesanteckningar. Olivia Wigzell är inbokad till vårt nästa styrelsemöte i augusti. Anna Nergård blir ordförande på årsmötet. Lillian mailar ut brevet hon ska skicka.

§3 Remisser
Akut onkologi – e-postremiss – Riksföreningen beslutar att inte svara på remissen, svarstiden har gått ut.
Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp – Ingela formulerar ett förslag till svar. Ska vara inne senast 25/5.
Terminologi inom särskild sjukvårdsledning – Kerstin tittar och skickar ett förslag, ska vara inne senast 24/5.

§4 Ekonomi
Utställarna har börjat betala in avgiften för att delta i kompetensutvecklings-dagarna. Barbro har kontakt.
Medlemsavgifter kommer via Vårdförbundet. Nya medlemmars avgift kommer direkt till Riksföreningen.
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse. Minus för 2017 på grund av 25-årsjubileum (lägre avgift för kompetensutvecklingsdagarna).

§5 Medlemsregister
Ändringar önskas i anmälningsmallen. Mårten kollar om det går. Ev inväntar vi nya hemsidan. Ändring gjord på om man är MAS/MAR. Måste vi fråga efter personnummer? Kolla med Vårdförbundet (GDPR).

§6 Rapport arbetsgrupper och dylikt
• Socialstyrelsens införande av krav på ICF och KVÅ gäller endast för egen regi, är det något vi kan/ vill påverka?
Tas upp med Olivia Wigzell i augusti.
Både planerade och utförda åtgärder ska rapporteras.
• Webbinarium 15 oktober för MAS-MAR ”rena händer” – Folkhälsomyndigheten, Annika Älvsbyn och Mårten har varit med. renahänder.se ska bli ny webbsida. Rena händer räddar liv. En del bilder speglar inte kommunal hälso- och sjukvård – man har tagit med synpunkterna. Vårdhygien hade webbinarium 3/5.
• Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygienska frågor- Mårten deltar som expert i 2 år. Syftet är resistens och antibiotikaförskrivning.
• Tidigare programrådet för stroke – nu arbetsgrupp SKL. Lilian har deltagit, nu pausat på grund av att kommunerna inte ska delta. Styrelsen tycker att det är viktigt att delta, Lilian återgår efter sommaren.
• Astma/KOL nationell arbetsgrupp, Judith slutar. Annika Älvsbyn tillfrågas.
• Chefläkarnätverket, IVO- Mårten varit på möte 16/5. Stort arbete med granskning av 77 000 journaler för att hitta vårdskador. Kommer på Kalla fakta inom kort. Den kommunala hälso-och sjukvården inkluderas inte. Riktlinjer och rutiner – när kommer brytpunkten så att rutinerna blir en risk i patientsäkerheten för att människor slutar tänka själva?
Vad gör IVO med sin indata? Vad blir publikt? Önskemål att IVO kommer ut i kommunerna och träffar sjukvårdshuvudman, vårdgivare.
• Klagomål hälso- och sjukvården – Mårten, fokuserat på regioner och landsting. Rapport kommer inom kort.
• Nationell läkemedelslista – uppdraget till e-hälsomyndigheten är att den nationella läkemedelslistan inte är journalinformation i sig och ska inte direkt utgöra underlag för att iordningställa och administrera läkemedel i vården. NLL kommer att vara en förteckning över patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Ingela har varit på möte och kommer att fortsätta delta i SKL:s regi. Styrelsen beslutar att bjuda in representant från e-hälsomyndigheten till möte 31/8. Ingela bjuder in.

§7 Brev och frågor till styrelsen
e-postfråga från Jannike Faste, Göteborg: Lokalt nätverk för privata och ideella organisationer skapat. Vill ha info om detta på MAS-MAR hemsida. Beslut: Nej. Frågan lämnad till MAS-nätverk i Göteborg.
Sjuksköterskeföreningens dagar, vill vi skicka abstract? Beslut: Nej.
Patientsäkerhetskonferensen: Seminarium om säker vård med hemmet som arbetsplats. Carin deltar från styrelsen.
Styrelsen ska delta i konferensen. Carin bokar hotell till styrelsen.
Nationell ambulansdag 15/8: Kerstin deltar i panel
Svedem: Representant i styrgruppen från riksföreningen? Det finns en MAR från Östergötland som är villig att sitta på riksföreningens uppdrag.
SSF Work-shop miljöpolicy för klimat och hälsa: Beslut att inte delta
EVONDOS: Vill träffa styrelsen. Beslut: Nej.
Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell: Kommer på styrelsemöte i augusti. Fler frågor kan skickas i förväg. Kerstin skickar förslag för synpunkter.


§8 Hemsidan, framtid, GDPR, ”vad är MAS?”
Hemsidan: Annika och Mårten ska skapa ny hemsida med hjälp av Vårdförbundet.
Hur göra med bilder på gamla hemsidan? Tas bort. Bilder på föreläsarna tas bort efter kompetensdagarna. Till nästa år: Fråga i förväg om bilder får tas och läggas ut.
Bygga upp en bank av bilder till nya hemsidan: Fina vyer, skicka till Annika Älvsbyn.
Vad är MAS? Texten på hemsidan är inaktuell. Mårten kollar på Socialstyrelsens meddelandeblad och gör ett förslag till ändring.
Personuppgiftsbiträdesavtal tecknat med Vårdförbundet för medlemsregistret.

§9 Kompetensdagar
Beslut: 8-9 maj 2019 i Karlstad

§10 Årsmötet 2018 handlingar, ordförande m.m.
Vi lägger ut handlingar på hemsidan för egen utskrift.
Ordförande för årsmötet; Anna Nergård.

§11 Besök av Eva Lejman, Socialstyrelsen
Öppna jämförelser Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
Nationell handlingsplan finns. Rapport finns om Vård och omsorg om äldre. Länk:
Regeringsuppdrag: Kunskapsstöd för kommunal hälso- och sjukvård, vad finns och vad behövs, kartläggning pågår.
Vi behöver ha fortsatt kontakt, bjuda in till styrelsemöte i höst?

Rapporter och öppna jämförelser:
Lägesrapport 2018 – Vård och omsorg om äldre
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-7

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17

Blåsdysfunktion hos äldre personer
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-9-33

Kommunundersökningen
https://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorgochhemsjukvard

Enhetsundersökningen

https://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/enhetsundersokningenomaldreomsorg

§ 12 Övriga Punkter, Patientförsäkringen (Peter Sundin)
Kerstin har fått kontaktuppgifter, bokas in i höst.

Tidigare anteckningar/protokoll

Tidigare verksamhetsberättelser och planer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson