Vad är MAS?

 
Uppdaterad 2015-03-24

1992 trädde ÄDEL-reformen i kraft där landstingets äldrevård blev ett kommunalt ansvar. En ändring gjordes i Hälso- och sjukvårdslagen och i § 24 sades att det i kommunen skall finnas en sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar.

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas en sjuksköterska som ansvarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det; att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna; och att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Ansvaret avser den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bl.a. läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet.

MAS skall upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem som skall finnas inom verksamheten. Vidare skall MAS tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten, att personalen har den kompetens som verksamheten kräver och att patienten får den vård och behandling som ordinerats av läkare.

MAS har inget primärt ansvar för den individuella inriktade vården av enskild patient men kan ingripa i enskilda fall och bestämma över vård och behandling.

MAS är en viktig resurs i planeringen av kommunens hälso- och sjukvård, framtagning av kommunens hälso- och sjukvårdspolicy, användningen av kommunens hälso- och sjukvårdsresurser och kompetens, upphandling av hälso- och sjukvårdsresurser, personalplanering och rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal, planering av introduktion och kompetensutveckling av personalen.

(Ref. NE Gerthrud Östlinder)

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson